មើល​​អត្ថបទ​ជា​ភាសា ៖ ខ្មែរ - Français - English

សកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?

គឺជាស្ថាប័នកំពូលមួយដែលមានចែង ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ១៩៩៣សម្រាប់​ការពារ​ការគោរព​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ បកស្រាយ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​ច្បាប់​ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត និង ព្រឹទ្ធសភា​បាន​ពិនិត្យ​ចប់សព្វគ្រប់​ហើយ និង សម្រេច​អំពី​ករណី​វិវាទកម្ម​ទាក់ទង​នឹង​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ និង ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា  ចាប់ដំណើរការ​ពេញលក្ខណៈ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៨ជា​លើកទីមួយ ក្នុង​ប្រ​វ​តិ្ត​សាស្ត្រ​កម្ពុជា។ សមាសភាព​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​មាន​ប្រធាន រូប និង​សមាជិក​ចំនួន ៨រូប >>អានបន្ត

 


សកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

សកម្មភាព​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

 

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣

ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

 

>>សកម្មភាព​ចាស់

 

Image slideshow
Loading image. Please wait
ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញាណក្ខន្ធសព
ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ
ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញាណក្ខន្ធសព
ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ
ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញាណក្ខន្ធសព
ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ
ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញាណក្ខន្ធសព
ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ
ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញាណក្ខន្ធសព
ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ
kic©RbCMueBBaJGgÁrbs;RkumRbwkSaFmµnuBaØ
raCFanIPñMeBj éf¶TI09 ExsIha qñaM2013
kic©RbCMueBBaJGgÁrbs;RkumRbwkSaFmµnuBaØ
raCFanIPñMeBj éf¶TI09 ExsIha qñaM2013
kic©RbCMueBBaJGgÁrbs;RkumRbwkSaFmµnuBaØ
raCFanIPñMeBj éf¶TI09 ExsIha qñaM2013
kic©RbCMueBBaJGgÁrbs;RkumRbwkSaFmµnuBaØ
raCFanIPñMeBj éf¶TI09 ExsIha qñaM2013
kic©RbCMueBBaJGgÁrbs;RkumRbwkSaFmµnuBaØ
raCFanIPñMeBj éf¶TI09 ExsIha qñaM2013
ច្បាប់ សេចក្ដីសម្រេច និង សេចក្ដីជូនដំណឹងចុងក្រោយ

ច្បាប់ សេចក្ដីសម្រេច និង សេចក្ដីជូនដំណឹងចុងក្រោយ

 

>>ព័ត៌មាន​ចាស់