មើល​​អត្ថបទ​ជា​ភាសា ៖ ខ្មែរ - Français - English

សកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?

គឺជាស្ថាប័នកំពូលមួយដែលមានចែង ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ១៩៩៣សម្រាប់​ការពារ​ការគោរព​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ បកស្រាយ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​ច្បាប់​ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត និង ព្រឹទ្ធសភា​បាន​ពិនិត្យ​ចប់សព្វគ្រប់​ហើយ និង សម្រេច​អំពី​ករណី​វិវាទកម្ម​ទាក់ទង​នឹង​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ និង ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា  ចាប់ដំណើរការ​ពេញលក្ខណៈ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៨ជា​លើកទីមួយ ក្នុង​ប្រ​វ​តិ្ត​សាស្ត្រ​កម្ពុជា។ សមាសភាព​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​មាន​ប្រធាន រូប និង​សមាជិក​ចំនួន ៨រូប >>អានបន្ត

 


សកម្មភាព​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

 

​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

សនិ្នបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០១៤ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី
២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

 

>>សកម្មភាព​ចាស់

 

Image slideshow
Loading image. Please wait
អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា

អបអរសាទរ
ខួបលើកទី ១០៤ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨ មីនា
ច្បាប់ សេចក្ដីសម្រេច និង សេចក្ដីជូនដំណឹងចុងក្រោយ

ច្បាប់ សេចក្ដីសម្រេច និង សេចក្ដីជូនដំណឹងចុងក្រោយ

 

>>ព័ត៌មាន​ចាស់