មើល​​អត្ថបទ​ជា​ភាសា ៖ ខ្មែរ - Français - English

សកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?

គឺជាស្ថាប័នកំពូលមួយដែលមានចែង ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ១៩៩៣សម្រាប់​ការពារ​ការគោរព​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ បកស្រាយ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​ច្បាប់​ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត និង ព្រឹទ្ធសភា​បាន​ពិនិត្យ​ចប់សព្វគ្រប់​ហើយ និង សម្រេច​អំពី​ករណី​វិវាទកម្ម​ទាក់ទង​នឹង​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ និង ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា  ចាប់ដំណើរការ​ពេញលក្ខណៈ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៨ជា​លើកទីមួយ ក្នុង​ប្រ​វ​តិ្ត​សាស្ត្រ​កម្ពុជា។ សមាសភាព​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​មាន​ប្រធាន រូប និង​សមាជិក​ចំនួន ៨រូប >>អានបន្ត

 


សកម្មភាព​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

 

​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

សនិ្នបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០១៤ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី
២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

 

>>សកម្មភាព​ចាស់

 

Image slideshow
Loading image. Please wait
ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

កឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ
ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករ
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥
ច្បាប់ សេចក្ដីសម្រេច និង សេចក្ដីជូនដំណឹងចុងក្រោយ

ច្បាប់ សេចក្ដីសម្រេច និង សេចក្ដីជូនដំណឹងចុងក្រោយ

 

>>ព័ត៌មាន​ចាស់