មាតិកាសំខាន់ៗ
  ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?
  ប្រវត្តិ ក.ប.ធ
  និមិត្តសញ្ញា
  សមត្ថកិច្ច
  សមាសភាព និងនីតិវិធី
  បទឧទ្ទេសនាម
  កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
  សកម្មភាពអ.កបធ
  រចនាសម្ព័ន្ធ
  ប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំ
សកម្មភាពថ្មីៗ
Under Construction
>>សកម្មភាពចាស់ៗ


ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ សម្តេចវិបុលបញ្ញា

សុខ អាន ជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង ជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ១៦-០៣-២០១៧

ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ សម្តេចវិបុលបញ្ញា

សុខ អាន ជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង ជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ១៦-០៣-២០១៧

ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ សម្តេចវិបុលបញ្ញា

សុខ អាន ជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង ជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ១៦-០៣-២០១៧

ខួបលើកទី១០៦ ទិវាអន្តរជាតិនារី ០៨មីនា និង សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៦

និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់គណៈកម្មការកិច្ចការនារី អ.កបធ

ខួបលើកទី១០៦ ទិវាអន្តរជាតិនារី ០៨មីនា និង សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៦

និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់គណៈកម្មការកិច្ចការនារី អ.កបធ

ខួបលើកទី១០៦ ទិវាអន្តរជាតិនារី ០៨មីនា និង សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៦

និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់គណៈកម្មការកិច្ចការនារី អ.កបធ

ខួបលើកទី១០៦ ទិវាអន្តរជាតិនារី ០៨មីនា និង សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៦

និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់គណៈកម្មការកិច្ចការនារី អ.កបធ

ខួបលើកទី១០៦ ទិវាអន្តរជាតិនារី ០៨មីនា និង សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៦

និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់គណៈកម្មការកិច្ចការនារី អ.កបធ

ថ្ងៃទី០១-០២-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើសំណុំរឿងលេខ

២៧១/០០៩/២០១៧ លេខ២៧២/០១០/២០១៧ លេខ២៧៣/០១១/២០១៧

ថ្ងៃទី០១-០២-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើសំណុំរឿង

លេខ២៧១/០០៩/២០១៧ លេខ២៧២/០១០/២០១៧ លេខ២៧៣/០១១/២០១៧

ថ្ងៃទី៣១-០១-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើសំណុំរឿង

លេខ២៦៥ លេខ២៦៦ លេខ២៦៧ លេខ២៦៨ លេខ២៦៩ លេខ២៧០

ថ្ងៃទី០១-០២-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើសំណុំរឿង

លេខ២៧១/០០៩/២០១៧ លេខ២៧២/០១០/២០១៧ លេខ២៧៣/០១១/២០១៧

ថ្ងៃទី០១-០២-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើសំណុំរឿង

លេខ២៧១/០០៩/២០១៧ លេខ២៧២/០១០/២០១៧ លេខ២៧៣/០១១/២០១៧

ថ្ងៃទី៣១-០១-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើសំណុំរឿង

លេខ២៦៥ លេខ២៦៦ លេខ២៦៧ លេខ២៦៨ លេខ២៦៩ លេខ២៧០

ថ្ងៃទី៣១-០១-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើសំណុំរឿង

លេខ២៦៥ លេខ២៦៦ លេខ២៦៧ លេខ២៦៨ លេខ២៦៩ លេខ២៧០

ថ្ងៃទី៣០-០១-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ

លើសំណុំរឿងលេខ២៦៣/០០១/២០១៧ និង សំណុំរឿងលេខ ២៦៤/០០២ /២០១៧

ថ្ងៃទី៣០-០១-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ

លើសំណុំរឿងលេខ២៦៣/០០១/២០១៧ និង សំណុំរឿងលេខ ២៦៤/០០២ /២០១៧

ថ្ងៃទី៣០-០១-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ

លើសំណុំរឿងលេខ២៦៣/០០១/២០១៧ និង សំណុំរឿងលេខ ២៦៤/០០២ /២០១៧

ថ្ងៃទី៣០-០១-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ

លើសំណុំរឿងលេខ២៦៣/០០១/២០១៧ និង សំណុំរឿងលេខ ២៦៤/០០២ /២០១៧

ថ្ងៃទី៣០-០១-២០១៧ ក.ប.ធ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ

លើសំណុំរឿងលេខ២៦៣/០០១/២០១៧ និង សំណុំរឿងលេខ ២៦៤/០០២ /២០១៧

សន្និបាតបូកសរុបសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០១៦ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧

សន្និបាតបូកសរុបសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០១៦ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧

សន្និបាតបូកសរុបសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០១៦ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧

សន្និបាតបូកសរុបសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០១៦ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧

សន្និបាតបូកសរុបសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០១៦ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧

សន្និបាតបូកសរុបសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០១៦ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧

អបអរសាទរសន្និបាតបូកសរុបសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០១៦ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧

ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ

លោកព្រឹទ្ធចារ្យ ឆេង ផុន ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ 26-12-2016

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឯកឧត្តម Andery G. Karlov

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និង ពេញសមត្តភាពនៃសហព័ន្ធរុស្សីប្រចាំសាធារណរដ្ឋទួគី 21-12-2016

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឯកឧត្តម Andery G. Karlov

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និង ពេញសមត្តភាពនៃសហព័ន្ធរុស្សីប្រចាំសាធារណរដ្ឋទួគី 21-12-2016

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឯកឧត្តម Andery G. Karlov

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និង ពេញសមត្តភាពនៃសហព័ន្ធរុស្សីប្រចាំសាធារណរដ្ឋទួគី 21-12-2016

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឯកឧត្តម Andery G. Karlov

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និង ពេញសមត្តភាពនៃសហព័ន្ធរុស្សីប្រចាំសាធារណរដ្ឋទួគី 21-12-2016

ឯកឧត្តម អ៊ុត ឈន សមាជិក ក.ប.ធ ជួបសវនាការជាមួយលោក Johannes Krusemark Camin

ជាតំណាងពេញសិទ្ធិ និង ជាប្រធានគម្រោងរបស់មូនិធិ Max Planck ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ០២-ធ្នូ-២០១៦

ឯកឧត្តម អ៊ុត ឈន សមាជិក ក.ប.ធ ជួបសវនាការជាលើកទីពីរ ជាមួយលោក Johannes Krusemark Camin

ជាតំណាងពេញសិទ្ធិ និង ជាប្រធានគម្រោងរបស់មូនិធិ Max Planck ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ០២-ធ្នូ-២០១៦

សិក្ខាសាលាស្តីពីតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអីរ៉ុប ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

សិក្ខាសាលាស្តីពីតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអីរ៉ុប ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

សិក្ខាសាលាស្តីពីតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអីរ៉ុប ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

សិក្ខាសាលាស្តីពីតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា

នៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអីរ៉ុប ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ ក.ប.ធ ដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ផែង ហេង តំណាង

លោក ពុត សារ៉េន ប្តឹងជំទាស់នឹងលិខិតលេខ ៩៣២/១៦គ.ជ.ប ចុះថ្ងៃទី ០៧-១០-១៦ របស់គ.ជ.ប

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ ក.ប.ធ ដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ផែង ហេង តំណាង

លោក ពុត សារ៉េន ប្តឹងជំទាស់នឹងលិខិតលេខ ៩៣២/១៦គ.ជ.ប ចុះថ្ងៃទី ០៧-១០-១៦ របស់គ.ជ.ប

ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ

ព្រះករុណាព្រះបាទ ភូមិបុល អាឌុលយ៉ាដេត នាថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ

ព្រះករុណាព្រះបាទ ភូមិបុល អាឌុលយ៉ាដេត នាថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមប្រធានដឹកនាំប្រជុំបន្តពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើចម្លើយនៃ

សំណួរសម្រាប់ចូលរួមសមាជលើកទី៤ នៃសន្និសីទពិភពលោកស្តីពីយុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមប្រធានដឹកនាំប្រជុំបន្តពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើចម្លើយនៃ

សំណួរសម្រាប់ចូលរួមសមាជលើកទី៤ នៃសន្និសីទពិភពលោកស្តីពីយុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមថ្វាយកម្រងផ្កា

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ " ព្រះបរមរនកោដ្ឋ "

ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមថ្វាយកម្រងផ្កា

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ " ព្រះបរមរនកោដ្ឋ "

ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមថ្វាយកម្រងផ្កា

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ " ព្រះបរមរនកោដ្ឋ "

ឯកឧត្តម អ៊ុត ឈន សមាជិក ក.ប.ធ ជួបសវនាការជាមួយលោក Johannes Krusemark Camin

ជាតំណាងពេញសិទ្ធិ និង ជាប្រធានគម្រោងរបស់មូនិធិ Max Planck ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
គេហទំព័រដែលទាក់ទង
ព្រឹទ្ធសភា
រដ្ខសភា
សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញ
ប្រើភាសាបារាំង
សន្និសីទពិភពលោកស្តីពី
យុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 37

ម្សិលមិញ

: 34
សរុប : 18615

សេចក្តីសម្រេច និងសេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចូលបម្រើការងារនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

បទបញ្ជាសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

សារលិខិតរំលែកទុក្ខជូនចំពោះលោកជំទាវ ថេង អាយអាន្នី សុខអាន និង ក្រុមគ្រួសារចំពោះដំណឹងមរណភាពសម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង ជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ សម័យប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍​ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីបទប្បញ្ញតិ្តដែលបេក្ខជនត្រូវគោរពក្នុងពេលចូលប្រឡង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡង និង មុខវិជ្ជាប្រឡង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៥/០២៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ០៧៥ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

លិខិត​លេខ ០៦០/០០១/២០១៧ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ អំពីសំណើសុំការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីច្បាប់គណបក្សនយោបាយ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់លោក គល់ បញ្ញា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
១. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨១/០២១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ជួង ជូងី ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែង និង សង្កាត់បឹងកុក
២. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨២/០២២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក ឌិន វ៉ារិន ក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី១ សង្កាត់ទួលសង្កែទី២ សង្កាត់ផ្សារដើមគរ និង សង្កាត់ព្រែកព្នៅ
៣. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៣/០២៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ជួង ជូងី ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែង និង​ ឃុំអង្គរអង្គ
៤. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៤/០២៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ផែង ហេង ក្នុងឃុំបឹងដោល ឃុំរំចេក ឃុំអង្គរាជ្យ ឃុំលលកស ឃុំកំពង់ប្រណាក សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ឃុំប៉ាក់ខ្លង សង្កាត់ដងទង់ សង្កាត់ស្ទឹងវែង ឃុំកោះកាពិ ឃុំស្រែអំបិល ឃុំព្រែកព្រះស្តេច ឃុំខ្សាម ឃុំផ្សារឆ្នាំង សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៤/០២៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ផែង ហេង ក្នុងឃុំបឹងដោល ឃុំរំចេក ឃុំអង្គរាជ្យ ឃុំលលកស ឃុំកំពង់ប្រណាក សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ឃុំប៉ាក់ខ្លង សង្កាត់ដងទង់ សង្កាត់ស្ទឹងវែង ឃុំកោះកាពិ ឃុំស្រែអំបិល សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច សង្កាត់ខ្សាម សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៣/០២៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ជួង ជូងី ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែង និង ឃុំអង្គរអង្គ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨២/០២២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក ឌិន វ៉ារិន ក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី១ សង្កាត់ទួលសង្កែទី២ សង្កាត់ផ្សារដើមគរ និង សង្កាត់ព្រែកព្នៅ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨១/០២១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ជួង ជូងី ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែង និង សង្កាត់បឹងកុក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
១. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៩/០១៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក ហ៊ឹម ភាព ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅ
២. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨០/០២០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក យឹម វណ្ណា ក្នុងអូរឬស្សីទី៤

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨០/០២០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក យឹម វណ្ណា សង្កាត់អូរឬស្សីទី៤

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៩/០១៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក ហ៊ឹម ភាព ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
១. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៥/០១៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកស្រី មាស លក្ខិណា ក្នុងសង្កាត់ព្រែកតាសេក
២. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៦/០១៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក យឹម វណ្ណា ក្នុងសង្កាត់អូរឬស្សីទី៣
៣. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៧/០១៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ចាន់ ចេន ក្នុងឃុំទន្លូង ឃុំចំបក និង ឃុំស្រែសំបូរ
៤. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៨/០១៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក ម៉ី រស្មី ក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៨/០១៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក ម៉ី រស្មី ក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៧/០១៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ចាន់ ចេន ក្នុងឃុំទន្លូង ឃុំចំបក់ និង ឃុំស្រែសំបូរ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៦/០១៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក យឹម វណ្ណា ក្នុងសង្កាត់អូរឬស្សីទី៣

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៥/០១៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកស្រី មាស លក្ខិណា ក្នុងសង្កាត់ព្រែកតាសេក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
១. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧២/០១២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី កែត ឃី ក្នុងឃុំព្រែកខ្សាយ ឃុំផ្ទះព្រៃ ឃុំលលកស ឃុំសឿ និង ឃុំវាល
២. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៣/០១៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកទន់ សំឡុត ក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូងទី១ សង្កាត់បឹងកេងកងទី២ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ សង្កាត់អូឡាំពិក សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ និង សង្កាត់បឹងកេងកងទី៣
៣. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៤/០១៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក កាក់ កុម្ភារ ក្នុងសង្កាត់សែនសុខ សង្កាត់ចតុមុខ សង្កាត់ស្វាយប៉ាក និង សង្កាត់ផ្សារចាស់

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៤/០១៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក កាក់ កុម្ភារ ក្នុងសង្កាត់សែនសុខ សង្កាត់ចតុមុខ សង្កាត់ស្វាយប៉ាក និង សង្កាត់ផ្សារចាស់

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៣/០១៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកទន់ សំឡុត ក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូងទី១ សង្កាត់បឹងកេងកងទី២ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ សង្កាត់អូឡាំពិក សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ និង សង្កាត់បឹងកេងកងទី៣

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧២/០១២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី កែត ឃី ក្នុងឃុំព្រែកខ្សាយ ឃុំផ្ទះព្រៃ ឃុំលលកស ឃុំសឿ និង ឃុំវាល

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
១. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៨/០០៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ចាន់ ចេង ក្នុងឃុំកំពង់ប្រាសាទ ខេត្តព្រៃវែង
២. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៩/០០៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ផែន ហេង ក្នុងឃុំគាស់ក្រឡ ឃុំព្រះផុស ឃុំស្យា ឃុំឆ្នុងទ្រូ ឃុំបឹងដោល និង ឃុំអង្គរាជ្យ
៣. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧០/០១០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ចាន់ ចេង ក្នុងឃុំរលាប ឃុំស្វាយលួង និង ឃុំលលកស ខេត្តពោធិ៍សាត់
៤. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧១/០១១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកស្រីមេធាវី ម៉េង សុភារី ក្នុងឃុំរការធំ និង ឃុំសុព័រទេព ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧១/០១១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកស្រីមេធាវី ម៉េង សុភារី ក្នុងឃុំរការធំ និង ឃុំសុព័រទេព ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧០/០១០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ផែង ហេង ក្នុងឃុំរលាប ឃុំស្វាយលួង និង ឃុំលលកស ខេត្តពោធិ៍សាត់

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៩/០០៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ផែង ហេង ក្នុងឃុំគាស់ក្រ ឃុំព្រះផុស ខេត្តបាត់ដំបង, ឃុំស្យា ខេត្តពោធិ៍សាត់, ឃុំឆ្នុងទ្រូ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និង ឃុំបឹងដោល ឃុំរំចេក ឃុំអង្គរាជ្យ ខេត្តព្រៃវែង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៨/០០៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោកមេធាវី ចាន់ ចេង ក្នុងឃុំកំពង់ប្រាសាទ ខេត្តព្រៃវែង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៅថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
១. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៥/០០៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក គង់ បូរ៉ា លោក សៀន រ៉ាវី លោក ហ៊ង ហេង ក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី១ និង សង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី២
២. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៦/០០៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក ខឿន វីរ៉ាត់ លោក យឹម វណ្ណា លោក សឿន វណ្ណៈ ក្នុងសង្កាត់ដង្កោ សង្កាត់បឹងទំពុន និង សង្កាត់អូរឬស្សីទី១
៣. សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៧/០០៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក ឌិន វ៉ារិន ក្នុងសង្កាត់និរោធ និង សង្កាត់វាលវង់

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៧/០០៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក ឌិន វ៉ារិន ក្នុងសង្កាត់និរោធ និង សង្កាត់វាលវង់

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៦/០០៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក ខឿន វីរ៉ាត់ លោក យឹម វណ្ណា លោក សឿន វណ្ណៈ ក្នុងសង្កាត់ដង្កោ សង្កាត់បឹងទំពុន និង សង្កាត់អូរឬស្សីទី១

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៥/០០៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់ លោក គង់ បូរ៉ា លោក សៀន រ៉ាវី លោក ហ៊ង ហេង ក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី១ និង សង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ ស្តីពីស្នើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើវិសោធនកម្មជំពូកទី ១២ថ្មី ប្រការ ៤៨ថ្មី(បី) នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា របស់ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ចុះនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៤/០០៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីស្នើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើវិសោធនកម្មជំពូកទី ១២ថ្មី ប្រការ ៤៨ថ្មី(បី) នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា របស់ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ចុះនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកស្រីមេធាវី ម៉េង សុភារី ក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹង និង សង្កាត់ចោមចៅ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៣/០០៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកស្រីមេធាវី ម៉េង សុភារី ក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹង និង សង្កាត់ចោមចៅ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក កាក់ កុម្ភារ ក្នុងសង្កាត់ឬស្សីកែវ សង្កាត់គីឡុម៉ែត្រទី៦ និង សង្កាត់ច្បារអំពៅទី២

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦២/០០២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក កាក់ កុម្ភារ ក្នុងសង្កាត់ឬស្សីកែវ សង្កាត់គីឡុម៉ែត្រទី៦ និង សង្កាត់ច្បារអំពៅទី២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ផែង ហេង ក្នុងសង្កាត់ទី១ និង សង្កាត់ទី២ ខេត្តព្រះស៊ីហនុ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦១/០០១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ផែង ហេង ក្នុងសង្កាត់ទី១ និង សង្កាត់ទី២ ខេត្តព្រះស៊ីហនុ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកស្រីមេធាវី ម៉េង សុភារី ក្នុងឃុំ់ត្រែងត្រយឹង និង សង្កាត់ចោមចៅ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក កាក់ កុម្ភារ ក្នុងសង្កាត់ឬស្សីកែវ សង្កាត់គីឡុម៉ែត្រទី៦ និង សង្កាត់ច្បារអំពៅទី២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ផែង ហេង ក្នុងសង្កាត់ទី១ និង សង្កាត់ទី២ ខេត្តព្រះស៊ីហនុ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែប្រែលក្ខខណ្ឌអាយុរបស់បេក្ខជនដែលចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ សម្រាប់ក្របខណ្ឌអភិបាល (ប្រភេទ ក)

>>សេចក្តីជូនដំណឹងចាស់ៗ