ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បណ្ណាល័យច្បាប់អេឡិចត្រូនិច

Welcame to Constitutional Council of Cambodia

Title: កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា សម្រាប់ការកសាង និង ការការពារមាតុភូមិ ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៨

Category: កម្រងបទដ្ឋានគតិយុត្ត
Sub-Category: គោលនយោបាយ
Author: ទីស្តីការគណោៈរដ្ឋមន្ត្រី
Publisher: ទីស្តីការគណោៈរដ្ឋមន្ត្រី
Publish Location: កម្ពុជា
Language: Khmer
Publish Date: 08/22/2023
Number of Page: 47
93
658
សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់សម្រា...សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ឆ្នាំ២០២២
38
488
កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋស...កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា សម្រាប់ការកសាង និង ការការពារមាតុភូមិ ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៨
93
659
Go Back top