ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បណ្ណាល័យច្បាប់អេឡិចត្រូនិច

Welcame to Constitutional Council of Cambodia

Title: ប្រកាស លេខ ៨២៤ សហវ.បក ស្ដីពីការប្រើប្រាស់អត្រាប្ដូរប្រាក់ ផ្លូវការសម្រាប់ប្រមូលចំណូល សារពើពន្ធចំណូលមិនមន សារពើពន្ធនិងការទូទាត់ ជារូបិយបណ្ណបរទស ឆ្នាំ២០២២

Category: កម្រងបទដ្ឋានគតិយុត្ត
Sub-Category: ប្រកាស
Author: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Publisher: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Publish Location: កម្ពុជា
Language: Khmer
Publish Date: 11/02/2022
Number of Page: 4
88
553
ប្រកាស លេខ ៨២៤ សហវ.បក ស្ដីពីការប្រើប្រាស់អត្រាប្ដូ...ប្រកាស លេខ ៨២៤ សហវ.បក ស្ដីពីការប្រើប្រាស់អត្រាប្ដូរប្រាក់ ផ្លូវការសម្រាប់ប្រមូលចំណូល សារពើពន្ធចំណូលមិនមន សារពើពន្ធនិងការទូទាត់ ជារូបិយបណ្ណបរទស ឆ្នាំ២០២២
88
554
Go Back top